1. Rekisterinpitäjä

Biohit Oyj, Y-tunnus 0703582-0, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puh. 09 773 861

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Semi Korpela, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puhelinvaihde 09 773 861

3. Rekisterin nimi

Biohitin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Biohitin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, kuten myös asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely sekä mielipidekyselyiden ja markkinatutkimusten toteuttaminen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Biohitin kumppaneille ja palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot kuten nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite. Sekä muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, suostumukseen perustuvat markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot (jos tunnistetieto on kerätty kolmannelta osapuolelta, muu tunnistetieto rajataan lukumääräisesti yhteen tunnistetietoon), sekä palvelun käyttö- ja ostotiedot. Lisäksi asiakkuuteen liittyviä muita tietoja, kuten verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto (IP-osoitteet, laitetiedot, vieraillut sivuilla).

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai kunnes tiedot on pyydetty poistamaan, henkilön oikeuksien mukaisesti, poistamaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkuuteen liittyvien tapahtumien, palveluiden tai palautteiden yhteydessä, Biohitin palveluihin rekisteröidyttäessä, tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Biohitin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Asiakasmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä. Tietoja ei kuitenkaan kerätä potilasrekisteristä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Biohitin tai Biohitin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.